Všeobecné obchodní podmínky
Platnost nabídkového listu:
Ceny jsou aktualizovány v průběhu roku. Na aktualizaci budete vždy upozorněni e-mailem. Na základě výrazné změny devizových kursů a cen výrobců si DDD SERVIS vyhrazuje právo k oboustranným pohybům cen. Ceny platí pro odběr materiálu v našich provozovnách.

Přípravky klasifikované dle zákona 356/2004 Sb jako T+ je možno prodat jen držitelům autorizace, nebo držitelům oprávnění pro práci s toxickými a vysoce toxickými látkami.
Způsob platby: převodním příkazem, v hotovosti, složenkou
Objednat zboží je možno: osobně, písemnou objednávkou, telefonicky, faxem, e-mailem
Splatnost: Není-li dohodnuto jinak, je splatnost 17 dní od vystavení faktury
DPH: Zboží je účtováno s DPH 20% / 10%
SLEVY: a/ za platbu v hotovosti nebo při platbě předem bude poskytnuta sleva ve výši 2% z fakturované částky
           b/ množstevní sleva za jednorázový odběr ve výši nad 50 000 Kč bez DPH 1%

Předpokladem pro poskytnutí slev je včasné vyrovnání finančních závazků vůči DDD servisu.

REKLAMACE
Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). Zřejmé vady - tj. reklamace chybného vyskladnění, nesouhlas s dobou použitelnosti a evidentně poškozené přípravky (polité,rozbité) - je povinen kupující reklamovat osobně nebo telefonicky na telefoní číslo 261911774, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů (tj. v zákonné reklamační lhůtě). Vady jakosti - nutno reklamovat ihned po jejich zjištění v průběhu celé doby použitelnosti. Při nesouhlasu počtu kartonů nebo při zjevném poškození zásilky proveďte zápis o škodě ihned při přejímce a předejte dopravci. Při vrácení přípravku zpět do skladu firmy DDD Servis je kupující povinen uvést všechny nezbytné údaje týkající se zásilky a důvodu vrácení. Přípravky nesmí být popsané, polepené cenovkami či jinak znehodnocené! V případě vrácení takto poškozeného zboží nebude brán na reklamaci zřetel.

Motivační program DDD
 
 Odběr za předchozí rok bez DPH   Sleva při dohodnuté splatnosti faktur 
nad 300 000 Kč 3%
nad 500 000 Kč 5%
nad 700 000 Kč 7%